1. Definities 1.1. Onderwijs Recruitment: Hiermee wordt verwezen naar de organisatie die bemiddeling en consultancydiensten aanbiedt aan zowel werkgevers als werknemers in het onderwijs, gevestigd op Stationsplein 99 – unit 257, 1703 WE Heerhugowaard.

1.2. Klant: Een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die gebruikmaakt van de diensten van Onderwijs Recruitment.

2. Toepasselijkheid 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en diensten van Onderwijs Recruitment.

3. Dienstverlening 3.1. Onderwijs Recruitment biedt bemiddeling en consultancy aan in het onderwijsveld, met als doel de optimale match tussen werkgever en werknemer tot stand te brengen.

3.2. De klant verstrekt accurate en relevante informatie aan Onderwijs Recruitment voor het realiseren van een succesvolle bemiddeling.

4. Vertrouwelijkheid 4.1. Beide partijen verplichten zich tot vertrouwelijkheid van alle verstrekte informatie gedurende de samenwerking.

5. Betaling 5.1. Betalingsvoorwaarden worden per overeenkomst vastgesteld en zijn bindend voor beide partijen.

6. Aansprakelijkheid 6.1. Onderwijs Recruitment is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit gebruik van haar diensten.

7. Intellectueel Eigendom 7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Onderwijs Recruitment verstrekte informatie blijven eigendom van Onderwijs Recruitment.

8. Beëindiging 8.1. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van [opzegtermijn] dagen.

9. Toepasselijk recht en geschillen 9.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 9.2. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats].

10. Wijzigingen 10.1. Onderwijs Recruitment behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Klanten worden tijdig op de hoogte gesteld van wijzigingen.

Door gebruik te maken van de diensten van Onderwijs Recruitment gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.