Focus op basisvaardigheden: een pleidooi voor onderwijsverandering

Onlangs kwamen onderwijsexperts bijeen in een hoorzitting in de Tweede Kamer om te praten over de staat van het onderwijs in Nederland. Hun boodschap was helder en eensgezind: focus op de basis. Geen afleiding met aparte projecten zoals de ‘Week van het Geld’ of verplicht schoolzwemmen. De kernvaardigheden moeten centraal staan, en de overbelasting van leraren moet stoppen.

Er komt steeds meer bij

Martin Bootsma van de Amsterdamse Alan Turingschool bracht dit standpunt krachtig naar voren: “Er komt steeds meer bij en er gaat nooit wat af.” Het is een breed gedeeld advies aan onze Kamerleden. We moeten ons afvragen of al deze toevoegingen aan het onderwijssysteem nog wel uitvoerbaar en behapbaar zijn.

De zorgen zijn gerechtvaardigd. Het niveau van lezen en taal van Nederlandse scholieren vertoont een zorgwekkende achteruitgang, volgens de PISA toetsen. De Onderwijsraad heeft vastgesteld dat veel leerlingen de fundamentele niveaus voor rekenen en taal niet halen, met name op het vmbo-kader. Het risico van laaggeletterdheid bij het verlaten van het onderwijs is reëel.

Overbelasting

In plaats van het toevoegen van nog meer eisen en verplichtingen aan het curriculum, moeten we terugkeren naar de essentie. De terugkeer van de leesplank ‘Boom, Roos, Vis’ en andere nostalgische methoden is niet de oplossing, zoals de onderwijsdeskundigen benadrukken. Er zijn al voldoende goede leermethoden voorhanden. Het echte probleem ligt in de overbelasting van leraren en schoolleiding. Er is behoefte aan focus en investering in de professionaliteit van leraren.

Politieke plannen zoals het herinvoeren van schoolzwemmen worden terecht bekritiseerd vanwege de belasting die het legt op het onderwijssysteem. Het is tijd voor een heroverweging van de vele verzoeken en plannen die uit de Tweede Kamer komen. Als Onderwijs Recruitment staan we honderd procent achter de experts.

Optionele extra’s

Het is van belang dat de focus terugkeert naar de basis van het onderwijs. De zaakvakken, zoals technisch lezen, spelling, taal, rekenen en begrijpend lezen, vormen de basis die leerlingen nodig hebben voor hun verdere opleiding. Alle extra’s zouden optioneel moeten zijn, niet verplicht. In een tijd waarin extra zorgleerlingen steeds vaker in reguliere klassen worden geplaatst, moeten we erkennen dat het onderwijssysteem onder druk staat. Het is tijd voor verandering, voor een herwaardering van wat echt belangrijk is in ons onderwijs. Wat Onderwijs Recruitment betreft gaan we investeren in de toekomst van onze leerlingen door terug te keren naar de kern en laten we leerkrachten zelf de zaakvakken combineren met belangrijke vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, creatieve vakken en bewegen. Op die manier kunnen zij het beste thema kiezen voor op de school waar zij werkzaam zijn.